ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು Embolie

ಟ್ಯಾಗ್: ಎಂಬಾಲಿಸಮ್

ಎದೆಯ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್

Technique et indications : ಎ - ತಂತ್ರ : 1- ಪ್ರಿನ್ಸಿಪೆ : Le principe de l’examen tomodensitométrique repose sur la mesure de l’absorption par l’organisme de...

ತೀವ್ರವಾದ ಪಲ್ಮನರಿ ಎಂಬಾಲಿಸಮ್ನ ರೋಗನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್

ಪರಿಚಯ : ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ (ಟಿಡಿಎಂ) spiralée permet d’investiguer l’ensemble du thorax au cours d’une seule apnée. Associée à l’injection intraveineuse de produit de contraste...

ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಎಂಬಾಲಿಸಮ್

Le diagnostic d’embolie pulmonaire est évoqué sur la clinique, aidée des examens urgents simples : gazométrie artérielle, électrocardiogramme et radiographie thoracique. La...

ಫ್ಲೆಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಮನರಿ ಎಂಬಾಲಿಸಮ್

La phlébite : ಎ - ರೋಗ-ಶರೀರ ವಿಜ್ಞಾನ : Formation d'un caillot de sang (ಥ್ರಂಬಸ್) à l'intérieur du système veineux. Atteint plus fréquemment les membres inférieurs que...

ಆಧುನಿಕ ಎದೆಯ ಚಿತ್ರಣ

ಪರಿಚಯ : Le cliché thoracique (RT) reste le cliché le plus pratiqué de par le monde et représente, à lui seul, plus de...

ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಎಂಬಾಲಿಸಮ್

1) ಇಟಿಯೊಲಾಜಿ : Tabac Pilule Alitement Chirurgie orthopédique Chirurgie petit bassin Plâtre Compression ext. Grossesse Cancer: ಸ್ಥಗನ 2) SIGNES FONCTIONNELLES : Douleur base thorax Brutale coup de poignard Dyspnée Anxiété Sueurs Hémoptisie sang à la toux 3) ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ: Radio pulmonaire coupole droite triangle:...

ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಎಂಬಾಲಿಸಮ್ : histoire naturelle, ರೋಗನಿರ್ಣಯದ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಪರಿಚಯ : L’embolie pulmonaire (ಇಪಿ) est l’obstruction d’une ou plusieurs artères pulmonaires, généralement par un thrombus fibrinocruorique (EP cruorique), rarement par des cellules...

Immobilisations

Le plâtre se fait sur prescription. C’est un acte médical. Il est donc fait en principe par un médecin. Mais à Avicenne, il existe un personnel spécialisé...

ಅಭಿಧಮನಿಯ plethysmography ತಂತ್ರಗಳನ್ನು

ಪರಿಚಯ : ಸಿರೆಯ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ರಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು plethysmography ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾದರಸದ ಗೇಜ್ plethysmography ಇವೆ (ಎಮ್ ಸಿ ಪಿ), ವಿಶೇಷವಾಗಿ plethysmography ...

ಲಿವೆಡೊ

Introduction et définition : On désigne sous le terme de livedo un aspect sémiologique cutané très particulier qui correspond à une coloration érythrocyanotique de la...

ಜನಪ್ರಿಯ

Maladie de Paget osseuse

Maladie de Paget osseuse

Hallucinations

Hallucinations

Diverticulose colique

Diverticulose colique

ನ್ಯೂಸ್